Подобряване на условията на труд за всеки работещ и на всяко работно място

Правителството прие Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 година. Документът предвижда мерки за подобряване на законодателството в областта на безопасните и здравословните условия на труд, превенция на професионалните рискове, трудовите злополуки и на свързаните е работата заболявания. Стратегическата цел на националната програма е да се подобрят здравословните и безопасни условия на труд за всеки работещ и на всяко работно място.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. е стратегически документ, чрез който правителството определя своите приоритети за развитието на безопасни и здравословни условия на труд. Целта е да се очертаят ангажиментите и насочат усилията на държавните органи, работодателските, синдикалните и неправителствените организации за насърчаването на високи стандарти за условията на труд, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Заложените мерки ще доведат до намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите. Предвидените в програмата дейности се очаква да доведат до намаляване на загубеното работно време поради временна неработоспособност, включително и вследствие от евентуални бъдещи здравни кризи. Това ще минимизира загубите от непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от трудови злополуки и временна неработоспособност. Ще се понижи и осигурителната и застрахователната тежест.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе