УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

С настоящите „Условия за ползване“ се уреждат взаимоотношенията между „ДМА МВ“ ЕООД от една страна и от друга потребителите на уеб сайта с домейн silistranews.net. За да използвате уеб сайта е нужно да сте прочели и да сте се съгласили с настоящите „Условия за ползване“ и сте съгласни с разпоредбите в тях.

I. ПОЯСНЕНИЯ, КАСАЕЩИ ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

„ДМА МВ“ ЕООД
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205727190, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, ж.к. Освобождение №5, партер.

„САЙТ“
домейна silistranews.net, собственост на „ДМА МВ“ ЕООД чрез който потребителите получават достъп до информацията, предоставена от администраторите на уеб сайта до потребителите.

„ПОТРЕБИТЕЛ“
физическо или юридическо лице, което отговаря на настоящите Условия за ползване и достъпва информацията публикувана в уеб сайта

„УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“
настоящите Условия за ползване, които регламентират отношенията между „ДМА МВ“ ЕООД и Потребителите при използването на Сайта

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

II.1. При използване на функционалностите на Сайта, всеки Потребител е длъжен да спазва настоящите Условия за ползване и действащото в Република България законодателство.

II.2. Потребител – всяко физическо лице разполага с правата, които му предоставя Закона за защита на потребителите (обн. ДВ. бр. 99 от 9 Декември 2005 г., със съответните изменения и допълнения), доколкото последният е приложим към отношенията между ДМА МВ ЕООД и Потребителя, регламентирани с настоящите Условия за ползване.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ДМА МВ“ ЕООД

III.1. „ДМА МВ“ ЕООД си запазва правото по своя преценка да премахва информация и услуги от Сайта без да дължи каквото и да е уведомление до Потребителите.

III.2. „ДМА МВ“ ЕООД може да блокира достъпа на потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на настоящите Условия за ползване и/или действащото българско законодателство, или създават отрицателен имидж на „ДМА МВ“ ЕООД. Независимо от блокирането на Потребителя по смисъла на предходното изречение, Потребителят е изцяло отговорен за действията си, в резултат на които е блокиран, като носи отговорност за всякакви вреди, причинени на „ДМА МВ“ ЕООД в тази връзка.

III.3. Потребител, чийто достъп е бил отказан, не може да използва повторно Сайта без предварителното съгласие на „ДМА МВ“ ЕООД„ДМА МВ“ ЕООД си запазва правото да откаже достъпа на Потребител, който е бил блокиран съгласно разпоредбите по-горе.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IV.1. Личните данни, предоставени от Потребителите съгласно настоящите Условия за ползване, се събират и обработват от „ДМА МВ“ ЕООД в съответствие с действащото на територията на Република България законодателство, което включва Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове във връзка с неговото прилагане (наричани общо „действащото законодателство за защита на личните данни“).

IV.2. „ДМА МВ“ ЕООД избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните лични данни срещу умишлено повреждане или нерегламентиран достъп, както и в случай на всякакво друго неправомерно обработване на лични данни (случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни).

IV.3. Събирането и обработването на личните данни се извършва със съгласие на Потребителите, за които личните данни се отнасят. Предоставяне на всякакви лични данни от страна на Потребителите е доброволно, с оглед ползването от страна на Потребителите на функционалностите на Сайта.

IV.4. При обработването на лични данни „ДМА МВ“ ЕООД спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

  1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
  2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);
  3. подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
  4. точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
  5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);
  6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
  7. да се води отчетност за изпълнението на задълженията на „ДМА МВ“ ЕООД, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

IV.5. Личните данни, които са предоставени от Потребителите, ще бъдат използвани единствено за достъп на Потребителите до услугите на Сайта. „ДМА МВ“ ЕООД няма да предоставя под никаква форма тези лични данни на трети лица, извън посочените в следващото изречение и в т. IV.6., и няма да ги използва за цели, различни от гореописаните, без изричното съгласие на Потребителите.

IV.6. Личните данни, предоставени от Потребителите, могат да бъдат предоставени на трети лица, имащи законово основание да ги получат, при спазване разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни.

IV.7. В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, всеки Потребител има право да бъде информиран по въпросите, свързани с обработването на негови лични данни, право на достъп до личните си данни, право на коригиране и допълване на събраните от него лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните негови лични данни (право „да бъде забравен“), право да ограничи обработването на своите лични данни, право на преносимост на своите лични данни, право на възражение срещу обработването на негови лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

V.1. Приложимо към настоящите Условия за ползване право е действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

V.2. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Условия за ползване бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тези разпоредби ще бъдат считани за самостоятелни спрямо останалите разпоредби и няма да засегнат действието и приложимостта на която и да било от останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване.