На 28 октомври ще е октомврийската сесия на общинския съвет в Силистра

На 28 октомври (четвъртък) от 9:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Общински съвет – Силистра при следния дневен ред:

1. Изказвания и питания.

2.Писмо с вх. № 1536: Връщане на Решение № 611 по Протокол  № 26 / 30.09.2021 г., относно ДЗ с вх. № 1504: Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Силистра.

   Внася: Ели Тодорова –  Областен управител на област Силистра;

         Резолиран до ПК:  До всички;

3. ДЗ с вх. № 1535: Безвъзмездно право на ползване на Спортна зала в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Силистра за нуждите на РИК – Силистра, във връзка с провеждане на Избори за народни представители, насрочени за 14. 11. 2021 г..

 Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

          Резолиран до ПК:  ОС;

4. ДЗ с вх. № 1528: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот в с. Брадвари.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК:  ОС и УТ;

5. ДЗ с вх. № 1529: Изменение на „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на разпределителен водопровод от ВВМ на с. Смилец до РВШ за ПИ с идентификатор 67526.16.33 в местност „Широк трап“ в землището на с. Смилец, Община Силистра..

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК:  УТ;

6. ДЗ с вх. № 1530: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на  „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/  за електрозахранване на ПИ с идентификатор 66425.4.32 по КК и КР  гр. Силистра.

       Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК:  УТ;

7. ДЗ с вх. № 1531: Изменение на „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на водопроводно отклонение  за ПИ с идентификатор 67526.58.53 в местност „Широк трап“ в землището на с. Смилец Община Силистра.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК:  УТ;

8. ДЗ с вх. № 1532: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на  „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/  за електрозахранване на ПИ с идентификатор 66425.14.2 по КК и КР  гр. Силистра.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

 Резолиран до ПК:  УТ;

9.ДЗ с вх. № 1539: Изменение на „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/  за изграждане на водопроводно отклонение  за ПИ с идентификатор 053131 в местност „Карапелит“ в землището на с. Брадвари, Община Силистра.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК:  УТ;

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе