На 29 юли ще бъде редовното заседание на Общинския съвет в Силистра

На 29 юли ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Силистра.

То ще се при следния дневен ред:

  1. Изказвания и питания.

2.ДЗ с вх. № 1355:  Изменение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: МС, ИИП и УТ;

3.ДЗ с вх. № 1357: Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане в Община Силистра.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ЗСП;

4.ДЗ с изх. № 1338: Отчет  за   работата   и  дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода  01.01.2021 г. – 30.06.2021 г..

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра;

Резолиран до ПК: Всички комисии;

5.ДЗ с вх. № 1347: Учредяване на безвъзмезно право на ползване за разполагане на пчелин.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ИИП;

6.ДЗ с вх. № 1356: Определяне на позицията на представителя на Община Силистра за участие в извънредно неприсъствено общо събрание на Асоциацията по ВиК.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ИИП;

7.ДЗ с вх. № 1348: Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект в сграда в гр. Силистра чрез продажба частта на общината.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

8.ДЗ с вх. № 1349: Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в имот по плана на гр. Силистра чрез продажба частта на общината.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

9.ДЗ с вх. № 1350: Промяна характера на собствеността на част от улица в с. Смилец и замяна на част от имот – общинска собственост с част от имот – частна собственост.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС и УТ;

10.ДЗ с вх. № 1351: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройството на територията.  /“Дръстър инженеринг“ ЕООД/

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

11.ДЗ с вх. № 1352: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройството на територията. /“Илинойс груп“ ЕООД/

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

12.ДЗ с вх. № 1353: Учредяване на безвъздмезно право на пристрояване върху имот – общинска собственост в гр. Силистра на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр.Силистра.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

13.ДЗ с вх. № 1354: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройството на територията.  /ЗК “Златно зърно“ с.Калипетрово /

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

14.ДЗ с вх. №1367: Обявяване на имот публична общинска собственост.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС и УТ;;

15.ДЗ с вх. № 1366: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост с. Богорово.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

16.ДЗ с вх. № 1345: Утвърждаване и дофинансиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОК;

17.ДЗ с вх. № 1346: Актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в община Силистра за учебната 2021/2022 година.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОК;

18.ДЗ с вх. № 1340: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на община Силистра.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОК;

19.ДЗ с вх. № 1373: Съгласие за разработване и представяне на проектно предложение от Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., по BGCULTURE-2.002 – втора покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

 Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОК и РМСПП;

20.ДЗ с вх. № 1341: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването  на  „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/  за електрозахранване на ПИ с идентификатор 66425.505.114  по КК и КР  гр. Силистра.

 Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: УТ;

21.ДЗ с вх. № 1339: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, Община Силистра – II етап.

 Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: УТ;

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Силистра
Новини Тутракан
Новини Дулово
Новини - Североизточна България
Върни се горе